INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Wittex plus s. r. o, zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016 / 679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Wittex plus s. r. o., so sídlom Piešťanská 87, 922 07 Veľké Kostoľany.
IČO: 36231720 DIČ: 2020187895 IČ DPH: SK2020187895
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č.: 11416/T.

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Michal Podolan, konateľ spoločnosti.
V prípade potreby možnosť kontaktovať na: predaj@wittex.sk

3. DOTKNUTÁ OSOBA

Kupujúci

4. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, sídlo spoločnosti alebo adresa bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto / obec)
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcich bodoch získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve / objednávke, prípadne ste ich uvideli v ďalších dokumentoch potrebných pre uzatvorenie zmluvného, obchodného vzťahu. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov, evidencií (napr. z obchodného registra).

5. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • vypracovanie cenovej ponuky ( zahŕňa aj žiadosť o vypracovanej ponuky zo strany odberateľa na základe vyplnenia kontaktného formulára)
 • uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činností spoločnosti Wittex plus s. r. o. (údaje Vami poskytované sú nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno uzatvoriť zmluvný vzťah)
 • kompletná starostlivosť o klienta
 • spracovanie a vybavovanie sťažností
 • plnenie obchodného účelu – vystavovanie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky
 • marketingové účely – ponuka produktov a služieb spoločnosti (zasielané na základe Vášho súhlasu formou e-mailových správ, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru)
 • súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov

6.PRÁVNY ZÁKLAD

 • Poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6, odst. 1, písm. a) – súhlas dotknutej osoby a podľa čl. 6, odst. 1, písm. b) – plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR

7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 • Súhlas, ste udelili na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte
 • V prípade, že nás kontaktujete e-mailom na adresu predaj@wittex.sk alebo poštou na adresu Wittex plus s. r. o., Piešťanská 87, 922 07 Veľké Kostoľany, uložíme Vami oznámené údaje (e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok, resp. na vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné dôvody ich uchovávať.

8. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

 • poskytovatelia administrátorských IT služieb
 • advokáti
 • osoby poverené výkonom činností pre Wittex plus s .r. o.
 • verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV U PREVÁDZKOVATEĽA

 • Spoločnosť Wittex plus s . r. o., prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 • právo požadovať od spoločnosti Wittex plus s. r. o., prístup ku svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov
 • práve na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • právo na prenosnosť údajov
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 • právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný orgán a to najmä v prípade, ak sa predpokladá, že došlo k porušeniu spracovania osobných údajov

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si svoje práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

11. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

 • Dotknutá osoba dáva stlačením súhlasného tlačítka svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracoval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.


V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na predaj@wittex.sk.

Kontaktujte nás

WITTEX plus, s.r.o.
Piešťanská 87
Veľké Kostoľany
92207

IČO : 36231720
DIČ : 2020187895
IČ DPH : SK2020187895

Zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, Odd. Sro,
Vložka 11416/T


Prevádzka:
WITTEX plus, s.r.o.
Piešťanská 102
Veľké Kostoľany
92207
fax : +421 33 778 13 04
tel. : +421 33 771 90 74
        +421 33 771 90 75
email : predaj@wittex.sk
www :  www.wittex.sk